x
x

Kombinacija fludarabina, ciklofosfamida i rituksimaba u bolesnika s KLL-om

  13.10.2017.

Fludarabin, ciklofosfamid i rituksimab (FCR) u liječenju bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom (KLL): iskustvo Kliničkoga bolničkog centra Zagreb objavljeno u Liječničkom vjesniku.

Kombinacija fludarabina, ciklofosfamida i rituksimaba u bolesnika s KLL-om

U kliničkim je studijama kombinacija fludarabina, ciklofosfamida i rituksimaba (FCR) pokazala odlične rezultate u liječenju bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom (KLL) i postala zlatni standard u prvoj liniji liječenja takvih bolesnika bez znatnijih komorbiditeta.

Cilj rada bio je ispitati terapijsku djelotvornost, toksičnost i provedivost ovog protokola u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Retrospektivno su analizirani tijek i ishodi liječenja 43-oje bolesnika s KLL-om sa Zavoda za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkoga bolničkog centra Zagreb.

Shema primjene rituksimaba razlikovala se od one u kliničkim studijama; primjenjivan je infuzijski u dozi od 375 mg/kvadratnom metru u svim ciklusima, u ukupno osam doza u prvoj, odnosno šest u kasnijim linijama liječenja.

Na liječenje je odgovorilo 95% bolesnika, a 83% postignulo je kompletnu remisiju. Trogodišnje preživljenje i preživljenje bez progresije bolesti u prvoj liniji liječenja (29 bolesnika) bilo je 90 i 80%, a u kasnijim linijama 86 i 62%.

Teške neutropenije zabilježene su u 46% bolesnika, a teške infekcije u 9% bolesnika.

Ishodi liječenja i toksični profil u svakodnevnome kliničkom radu usporedivi su s onima iz kliničkih studija.

Ivan Krečak, Sandra Bašić-Kinda, Dino Dujmović, Ida Hude, Ivo Radman-Livaja, Klara Dubravčić, Koraljka Gjadrov Kuveždić, Ivana Ilić, Igor Aurer