x
x

Pretilost u dječjoj dobi i zdravlje bubrega

  06.09.2017.

Prevalencija kronične bubrežne bolesti povećava se usporedo s porastom prevalencije pretilosti upozoravajući na jasnu uzročno-posljedičnu vezu debljine i bubrežne bolesti.

Pretilost u dječjoj dobi i zdravlje bubrega

Danas znamo kako prenatalni čimbenici, gestacijska dob i porođajna masa, kao i prehrana od najranije dobi imaju dugoročne učinke na sklonost pojedinca da se u njega razviju pretilost, dijabetes, kardiovaskularne bolesti i kronična bubrežna bolest. Pretilost nepovoljno djeluje na primarnu bolest bubrega, povezana je s ranom pojavom glomerulomegalije i hemodinamskih promjena u hiperfiltrirajućem bubregu, pojavom albuminurije i povišenoga arterijskoga tlaka, a u pretilih osoba, uz dodatne čimbenike rizika, moguć je razvoj glomerulopatije povezane s debljinom. Posljednjih se godina razvijaju metode za rano otkrivanje bubrežnog oštećenja vezanog za pretilost, temeljene na spoznaji da se tubularne lezije razvijaju prije pojave albuminurije, tj. prije glomerularnog oštećenja. Glavna mjera liječenja bubrežnih komplikacija zbog pretilosti jest redukcija, tj. normalizacija tjelesne mase.

Bernardica Valent Morić

Cardiol Croat. 2017;12(7-8):307-310.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.307