x
x

Nove smjernice za početnu terapiju pacijenata s HIV-om

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  11.10.2016.

International Antiviral Society–USA donijelo je smjernice koje su usklađene s najnovijim saznanjima u području antiretroviralne terapije kod odraslih koji su inficirani HIV-om.

Nove smjernice za početnu terapiju pacijenata s HIV-om

Od posljednje verzije smjernica koju je izdalo International Antiviral Society–USA u 2014. godini, došlo je do značajnih pomaka u upotrebi antiretrovirotika za liječenje i prevenciju HIV infekcije te se ukazala potreba da se smjernice usklade s novim spoznajama.

Najnoviji podatci podupiru široko prihvaćenu preporuku da se terapija antiretroviroticima treba započeti kod svih osoba zaraženih HIV-om kod kojih je dokazana viremija, neovisno o broju CD4 stanica. Preporučeni početni terapijski režim su 2 nukleozidna inhibitora reverzne transkriptaze (NRTI) u kombinaciji sa inhibitorom integraze. Drugi učinkoviti režimi uključuju nenukleozidne inhibitore reverzne transkriptaze ili inhibitore proteaze u kombinaciji s 2 NRTI. Kao razlozi za promjenu terapije navode se razvoj tolerancije, predviđanje potencijalnih novih interakcija među lijekovima, trudnoća ili planiranje trudnoće, toksične nuspojave lijeka i dr. Preporučuje se laboratorijska obrada pacijenata prije liječenja i praćenje tijekom liječenja kako bi se ocijenio odgovor na terapiju, nuspojave i pridržavanje pacijenta propisanoj terapiji. Kao predekspozicijska profilaksa u svrhu prevencije HIV infekcije kod osoba koje su pod povećanim rizikom, preporučuje se dnevna primjena kombinacije tenofovira i emtricitabina. Kada je potrebna, postekspozicijska profilaksa treba biti započeta što je moguće ranije nakon izlaganja virusu. Smjernice donose i upute za liječenje u specifičnim populacijama i u uvjetima oportunističkih infekcija i komorbiditetnih oboljenja. Potpuni tekst smjernica sa detaljnjijim objašnjenjima dostupan je na linku.

Zaključno, ispravnom i primjerenom uporabom antiretrovirotika moguće je održati supresiju HIV infekcije i spriječiti širenje virusa. S preporučenim terapijskim režimima, stope preživljenja osoba zaraženih HIV-om koje dobivaju odgovarajuću skrb mogu doseći one nezaraženih osoba.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluZipantola PROTECTAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: