x
x

Procjena kvaliteta života bolesnika sa šećernom bolešću u Sloveniji

  David Čičić, dr. med.

  30.08.2016.

Šećerna bolest predstavlja značajan osobni teret za svakog pojedinačnog bolesnika utječući na kvalitetu života povezanu sa zdravljem, zaključak je istraživanja učinka bolesti na kvalitetu života starijih bolesnika u Sloveniji.

Procjena kvaliteta života bolesnika sa šećernom bolešću u Sloveniji

U istraživanju je sudjelovalo ukupno 563 bolesnika, od čega 482 (85,6%) sa šećernom bolešću tipa 2. Prosječna dob bolesnika je iznosila 61,9 (+/-12.8) godina, s rasponom dobi od 22 do 93 godine. Podaci o učinku šećerne bolesti na kvalitetu života su prikupljeni primjenom ADDQoL i EQ-5D upitnika.

Samo 24 bolesnika (4,3%) nije priopćilo negativan učinak šećerne bolesti na kvalitetu života povezanu sa zdravljem.  Ostali bolesnici osobito su naglasili ograničenja u prehrani, samostalnosti i obiteljskom životu.

Ovakva istraživanja su važna, kako za nacionalne zdravstvene programe tako i za liječnike, pogotovo liječnike obiteljske medicine, jer omogućuju identifikaciju i implementaciju mjera za poboljšanje skrbi i, u konačnici, kvalitete života povezane sa zdravljem kod bolesnika sa šećernom bolešću.

Prezentirala: Eva Turk DNV GL Strategic Research and Innovation, Healthcare, Norway