x
x

Definicija bolesti koje podliježu prijavljivanju u EU

  01.03.2013.

Europska komisija je u kolovozu 2012. godine objavila revidirane definicije bolesti koje se prijavljuju u Europskoj uniji, objavljeno je na stranicama HZJZ-a.

Definicija bolesti koje podliježu prijavljivanju u EU

Tumačenje kriterija u definiciji i klasifikaciji bolesti

Klinički kriteriji 
Klinički kriteriji uključuju uobičajene i relevantne znakove i simptome bolesti koji individualno ili u kombinaciji upućuju na jasnu ili indikativnu kliničku sliku bolesti.
Daju općeniti koncept bolesti i ne moraju uključivati sva obilježja potrebna za individualne kliničke dijagnoze.

Laboratorijski kriteriji
Laboratorijske kriterije čini popis laboratorijskih metoda koje se koriste za potvrdu određene bolesti. Obično je dovoljna jedna od navedenih metoda za potvrdu.
Posebno je navedeno ako je potrebna kombinacija metoda za laboratorijsku potvrdu. Tip uzorka potreban za laboratorijske metode naveden je samo ako se određeni uzorci smatraju relevantnim za potvrdu dijagnoze. Laboratorijski kriteriji za vjerojatan slučaj uključeni su za neke unaprijed dogovorene iznimke. Ti se laboratorijski kriteriji sastoje od liste laboratorijskih metoda koje se mogu koristiti da potpomognu dijagnozu slučaja, ali nisu potvrdni.

Epidemiološki kriteriji i epidemiološka veza
Smatra se da su zadovoljeni epidemiološki kriteriji kada se može uspostaviti epidemiološka veza.
Epidemiološka veza, u vremenu inkubacije, je definirana na jedan od ovih šest načina:
- Prijenos s čovjeka na čovjeka (interhumani prijenos) - ako je osoba bila u kontaktu s osobom u koje je bolest potvrđena, na način koji omogućava prijenos infekcije
- Prijenos sa životinje na čovjeka - ako je osoba imala kontakt sa životinjom kod koje je laboratorijski potvrđena kolonizacija ili infekcija, na način koji omogućava prijenos infekcije

- Izloženost zajedničkom izvoru - ako je osoba izložena istom izvoru ili sredstvu prijenosa infekcije (vehiklu) kojem je izložen neki potvrđeni slučaj 

- Izloženost kontaminiranoj hrani/vodi za piće - ako je osoba konzumirala hranu ili vodu koja je laboratorijski dokazano kontaminirana, ili prehrambene proizvode proizvedene iz životinje kod koje je laboratorijski dokazana infekcija ili kolonizacija

- Izloženost okolišnim čimbenicima - ako se osoba bila izložena vodi (na način koji nije pijenje, npr. kupanjem) ili imala kontakt sa kontaminiranim površinama, kod kojih je laboratorijski dokazana kontaminacija.

- Izloženost u laboratorijskim uvjetima - ako osoba radi u laboratoriju u kojem je moguće izlaganje uzročnicima bolesti.
Osoba se može smatrati epidemiološki povezanom sa potvrđenim slučajem ako je barem jedan slučaj u lancu prijenosa laboratorijski potvrđen. U slučaju pojave
epidemije fekooralnih infekcija ili infekcija koje se prenose zrakom, ne mora biti
utvrđen lanac prijenosa da bi se smatralo da je slučaj epidemiološki povezan. Prijenos se može dogoditi na ove načine:
- zrakom: prijenosom aerosola sa zaražene osobe na mukozne membrane tijekom kašljanja, pljuvanja, pjevanja ili govora, ili pri inhalaciji aerosola zaraženog
mikroorganizmima
- kontaktom: direktni kontakt sa zaraženom osobom (fekooralno, kapljično, preko kože ili seksualnim kontaktom) ili sa zaraženom životinjom (npr. ugriz, dodir) ili indirektni kontakt sa zaraženim materijalima ili predmetima (zaraženi predmeti, tjelesne tekućine, krv)
- vertikalno: s majke na dijete, često intrauterino ili kao rezultat izmjene tjelesnih tekućina najčešće tijekom perinatalnog razdoblja
- preko vektora: indirektni prijenos zaraženim komarcima, crvima, muhama i
drugim insektima koji prenose bolesti na ljude preko ugriza
- preko hrane ili vode: konzumacijom potencijalno kontaminirane hrane ili pitke
vode.

Klasifikacija slučaja:
Slučaj se klasificira kao „moguć", „vjerojatan" i „potvrđen". Period inkubacije
bolesti naveden je u dodatnim informacijama da bi pomogao u procjeni postojanja epidemiološke veze.

Moguć slučaj
Moguć slučaj označava slučaj klasificiran kao moguć za potrebe prijavljivanja.
Najčešće je to slučaj koji zadovoljava kliničke kriterije kako je opisano u definiciji bolesti bez epidemioloških ili laboratorijskih dokaza. Određivanje slučaja kao
mogućeg ima visoku osjetljivost i nisku specifičnost. Omogućuje otkrivanje
većine slučajeva ali u tu kategoriju budu uvršteni i neki lažno pozitivni slučajevi. 

Vjerojatan slučaj
Vjerojatan slučaj označava slučaj klasificiran kao vjerojatan za potrebe
prijavljivanja. Najčešće je to slučaj koji zadovoljava kliničke kriterije i
ustanovljena je epidemiološka veza kako je navedeno u definiciji bolesti.
Laboratorijski testovi za vjerojatne slučajeve su specificirani samo za neke bolesti.

Potvrđen slučaj
Potvrđen slučaj označava slučaj klasificiran kao potvrđen za potrebe
prijavljivanja. Potvrđeni slučajevi su laboratorijski potvrđeni i mogu ali i ne
moraju ispunjavati kliničke kriterije koji su opisani u definiciji bolesti. Određivanje slučaja kao potvrđenog ima visoku specifičnost, ali je manje osjetljivo, stoga će većina prikupljenih slučajeva biti uistinu bolesni, iako će neki ipak promaknuti detekciji.

Klinički kriteriji za neke bolesti ne ukazuju da su mnogi akutni slučajevi asimptomatski (npr. hepatitis A, B i C, kampilobakteroza, salmoneloza) iako te bolesti mogu biti od nacionalnog javnozdravstvenog značenja. Potvrđeni slučajevi spadaju u jednu od dolje navedene tri kategorije. Bit će priključeni u jednu od tri potkategorije tijekom analize podataka varijablama prikupljenim u kontekstu informacije o slučaju.

Laboratorijski potvrđeni slučaj sa kliničkim kriterijima
Slučaj ispunjava laboratorijske kriterije za potvrdu slučaja i kliničke kriterije navedene u definiciji bolesti.
Laboratorijski potvrđeni slučaj sa nepoznatim kliničkim kriterijima
Slučaj ispunjava laboratorijske kriterije za potvrdu slučaja ali nisu dostupne informacije vezane za kliničke kriterije (npr. samo laboratorijski izvještaj).
Laboratorijski potvrđen slučaj bez kliničkih kriterija
Slučaj ispunjava laboratorijske kriterije za potvrdu slučaja, ali ne ispunjava kliničke kriterije iz definicije bolesti ili je asimptomatski.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROPlivit C 1000 PlusMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: