x
x

Hiperparatireoidizam nakon transplantacije bubrega

  21.06.2024.

O hiperparatireoidizmu nakon transplantacije govorimo ako su povišene vrijednosti PTH dva puta više od gornje granice normale. Nakon transplantacije bubrega neophodno je, uz redovito praćenje funkcije bubrežnog transplantata, uključiti praćenje parametara mineralnog i koštanog metabolizma: serumskog kalcija, fosfata, alkalne fosfataze i PTH.

Hiperparatireoidizam nakon transplantacije bubrega

Promjene u koštanom metabolizmu počinju se javljati u ranim stadijima kronične bubrežne bolesti (KBB). U četvrtom i petom stadiju KBB-a svi bolesnici imaju neki oblik mineralno-koštanih poremećaja. Tijekom godina promijenile su se karakteristike bolesnika na kroničnom programu dijalize, danas je sve više starijih bolesnika i bolesnika sa šećernom bolesti u kojih je češća bolest usporene pregradnje kostiju. Unatoč tomu još uvijek veliki broj bolesnika ima bolest brze pregradnje kostiju koja je povezana sa sekundarnim hiperparatireoidizomom (engl. secondary hyperparathyroidism; SHPT)1–3. U svim stadijima KBB-a, posebno u bolesnika u završnim stadijima KBB-a, neophodno je pratiti i kontrolirati parametre poremećaja koštanog metabolizma. Posljednjih desetljeća, zahvaljujući dostupnim lijekovima: analozima vitamina D, kalcimimeticima i vezačima fosfata, uz dijetu i adekvatnu dijalizu može se uspješno prevenirati i liječiti SHPT te je u malog broja bolesnika potrebna paratireidektomija

Nakon uspješne transplantacije bubrega dolazi do oporavka egzokrine i endokrine funkcije bubrega. Vrijednosti serumske koncentracije kalcija, fosfata, paraireoidnog hormona (PTH), čimbenika rasta fibroblasta 23 i vitamina D se normaliziraju. Zbog toga bi trebale uslijediti pozitivne promjene u koštanom metabolizmu. Kod dijela bolesnika, unatoč uspješnoj transplantaciji, ostaju poremećaji u koštanom metabolizmu. Učestalost hiperparatireoidizma (HPT) nakon prve godine od transplantacije bubrega kreće se od 10 do 50 %. Trajanje dijalize i stupanj hiperplazije paratireoidnih žlijezda čimbenici su rizika za razvoj poslijetransplantacijskog HPT-a. Liječenje poslijetransplantacijskog HPT-a uključuje terapiju vitaminom D, analozima vitamina D, kalcimemeticima i paratireidektomija.

Lidija Orlić