x
x

Smjernice zbrinjavanja dišnog puta u porodiljstvu

  25.09.2023.

Anatomske i fiziološke promjene tijekom trudnoće čine uspostavu sigurnoga dišnog puta u trudnica u slučaju potrebe operativnog zahvata u općoj anesteziji težim nego što je to u neopstetričkoj populaciji. Nemogućnost ventilacije i oksigenacije jedan je od najčešćih uzroka pobola i smrtnosti povezanih s općom anestezijom za carski rez.

Smjernice zbrinjavanja dišnog puta u porodiljstvu

Zbrinjavanje dišnih putova trudnica jedan je od najvećih izazova anesteziološke prakse u opstetriciji. Jedan od razloga za to je povećanje tjelesne težine i anatomskih promjena koje utječu na dišne ​​putove tijekom trudnoće, otežavajući prohodnost i osjetljivost na mehaničke manipulacije. Operacije su obično hitne, a pacijenti imaju pune želuce i smanjeni funkcionalni rezidualni kapacitet, zbog čega anesteziološki tim radi pod imperativom uspostavljanja sigurnog dišnog puta što je brže moguće uz suboptimalne uvjete za endotrahealnu intubaciju.

Cilj ovoga rada, objavljenog u časopisu Acta clinica Croatica, je prikazati i analizirati suvremene smjernice i algoritme uspostave otežanoga dišnog puta u porodiljstvu kao važnom segmentu anesteziološke prakse.

Suvremene smjernice zbrinjavanja dišnog puta u trudnica opisuju postupak otežane ventilacije na masku, otežanog zbrinjavanja dišnog puta primjenom supraglotičkih pomagala, otežanu endotrahealnu intubaciju te hitnu krikotirotomiju ili traheotomiju u situaciji nemoguće oksigenacije i ventilacije. Algoritmi opisuju postupke i opremu za svaku varijantu otežanog dišnog puta te strategije odlučivanja i situacije kada se dišni put, kao ni dostatna oksigenacija, ne uspijevaju osigurati. Hrvatski anesteziolozi u većini opstetričkih odjela raspolažu odgovarajućom opremom, kao i potrebnim iskustvom u zbrinjavanju otežanoga dišnog puta u trudnica te se suvremeni algoritmi najrazvijenijih zemalja mogu usvojiti i prilagoditi našoj dnevnoj praksi te ugraditi u kurikule izobrazbe specijalizanata.

Ivan Šklebar, Dubravko Habek, Sanja Berić, Tatjana Goranović