x
x

Vijeće EU: Kako smanjiti potrošnju antibiotika i boriti se protiv rezistencije?

  15.06.2023.

Vijeće EU je 13. lipnja donijelo preporuku čiji je cilj jačanje djelovanja EU-a u borbi protiv antimikrobne otpornosti u području zdravlja ljudi, zdravlja životinja i okoliša.

Vijeće EU: Kako smanjiti potrošnju antibiotika i boriti se protiv rezistencije?

U preporuci se zastupa pristup antimikrobnoj otpornosti nazvan „jedno zdravlje”, koji se temelji na činjenici da je zdravlje ljudi, životinja i okoliša suštinski povezano te da se antimikrobna otpornost može prevladati samo zajedničkim naporima u svim trima područjima.

Općenito, preporukom Vijeća nastoji se potaknuti razborita uporaba antimikrobika kao što su antibiotici za zdravlje ljudi i životinja s pomoću niza dobrovoljnih mjera kako bi se smanjio rizik od toga da mikroorganizmi postanu otporni na medicinske intervencije.

Predložene mjere utvrđene u preporuci uključuju:

  • konkretne ciljeve za smanjenje upotrebe antimikrobika do 2030., uključujući smanjenje ukupne potrošnje antibiotika kod ljudi za 20 % i smanjenje ukupne prodaje antimikrobika koji se u EU-u upotrebljavaju za životinje iz uzgoja i akvakulturu za 50 %
  • jačanje nacionalnih akcijskih planova kako bi se pomoglo u provedbi tih ciljeva i pratila upotreba antibiotika na nacionalnoj razini, uključujući pokazatelje za ocjenu napretka
  • bolji nadzor antimikrobne otpornosti i potrošnje antimikrobika na svim razinama, među ostalim u bolnicama i ustanovama za dugotrajnu skrb
  • napore za poboljšanje zdravlja i dobrobiti životinja koje se koriste za proizvodnju hrane kako bi se smanjilo širenje zaraznih bolesti u uzgoju životinja
  • podizanje svijesti javnosti i stručnjaka iz sektora zdravlja ljudi i veterinarstva, uključujući osposobljavanje zdravstvenih djelatnika i komunikacijske kampanje.