x
x

Anti-stigma program: Kako ti mogu pomoći?

  Marija Škes, mag. educ. reh.

  18.02.2020.

KAKO TI MOGU POMOĆI? Primjerena komunikacija s djecom sa teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u osnovnim školama

Anti-stigma program: Kako ti mogu pomoći?
Jedan od ciljava je smanjenje stigmatizacije i predrasuda o djeci s teškoćama u razvoju, kao i osoba s invaliditetom općenito, uz poticanje djece na pružanje potpore njihovim vršnjacima s teškoćama u razvoju.

Uspješna provedba Anti-stigma programa obilježena je izradom Brošure Kako ti mogu pomoći? Brošura je rezultat provedbe senzibilizacijskih edukativnih radionica Učimo poštivati različitost, koje su sastavni dio Anti-stigma programa Prihvaćamo različitost Službe za javno zdravstvo Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, u suradnji sa Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Brošura je namijenjena učenicima osnovnih škola. U ciljeve navedenog programa ubrajamo smanjenje stigmatizacije i predrasuda o djeci s teškoćama u razvoju, kao i osoba s invaliditetom općenito, uz poticanje djece na pružanje potpore njihovim vršnjacima s teškoćama u razvoju.

Tijekom interaktivne radionice učenike se upoznaje s različitim vrstama teškoća u razvoju i invaliditeta, zatim kako pristupiti, uspostaviti primjerenu komunikaciju i pomoći, kojim se pomagalima koriste djeca s teškoćama u razvoju, a prikazuju se i mogućnosti prilagodbe u okolini. Učenici su u mogućnosti praktično primijeniti pomagala kojima se koriste djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Provedba senzibilizacijskih edukativnih radionica praktičnim primjerom pruža nova znanja i potiče djecu na pružanje potpore njihovim vršnjacima s teškoćama u razvoju da bi se što bezbolnije i lakše uključili u svakodnevne aktivnosti u svojoj okolini. Mijenjamo stavove, učimo se toleranciji, poštovanju različitosti, strpljenju, humanosti, empatičnosti – naposljetku, stvaramo obrazovanije i senzibilnije društvo u kojem će uspješno odrastati djeca s teškoćama u razvoju kao budući aktivni i ravnopravni članovi zajednice uz potporu.

Vjerujemo da će i sadržaj ove brošure pridonijeti procesu učenja uzajamnog primanja i davanja koji nas sve zajedno obogaćuje!