x
x

Uloga ljekarnika u liječenju i terapiji alergija

  Aisa Zanki-Zelić, mag. pharm, univ. mag .pharm.

  01.02.2015.

Ljekarnici su najdostupniji zdravstveni djelatnici i svakodnevno su u kontaktu s bolesnicima. Koja je njihova uloga u liječenju i terapiji alergija?

Uloga ljekarnika u liječenju i terapiji alergija

Uvod

Vrlo često se bolesnici koji znaju da boluju od alergija obraćaju upravo ljekarnicima sa željom da im ponude dodatnu pomoć u savladavanju simptoma pored ordinirane terapije.

Alergije i sva stanja povezana s njima su u porastu. Nije neobično da upravo ljekarnici prvi prepoznaju simptome alergije kod bolesnika, koji ih nerijetko zamjenjuju s hunjavicama, te ih upute na daljnju obradu liječnicima. Vrlo često se bolesnici koji znaju da boluju od alergija obraćaju upravo ljekarnicima sa željom da im ponude dodatnu pomoć u savladavanju simptoma pored ordinirane terapije. Bolesnici koji koriste terapiju često pokušavaju smanjiti broj i učestalost korištenih preparata ili odustaju od propisane terapije zbog zabrinutosti od mogućih nuspojava i pokušavaju prijeći na neke, po njihovom mišljenju, manje štetne oblike liječenja. 

Uz ljekarnika u liječenju alergija

Ljekarnici su svakodnevno u situaciji upozoriti bolesnike na nuspojave alergološkog tipa koje pojedini lijekovi mogu izazvati bilo da se koriste sami ili u kombinacijama.

Ljekarnici su educirani i dostupni, a samim time i pozvani da upute bolesnike u prednosti korištenja propisane terapije u minimalnim, ali djelotvornim dozama kroz period potreban za postizanje optimalnih rezultata. Neke alergije mogu dovesti bolesnike u po život opasne situacije pa svakako treba upoznati bolesnike i pojasniti im kako ih izbjegavati ili kako postupiti ako do takvih situacija dođe. O alergijama treba educirati i osobe koje žive s bolesnicima kako bi i oni mogli pomoći u slučaju neželjenih događaja. Male bolesnike njeguju roditelji kojima treba pružiti potporu u njihovim nastojanjima da svojoj djeci omoguće što normalnije i simptomima neopterećeno djetinjstvo.

Ljekarnici su svakodnevno u situaciji upozoriti bolesnike na nuspojave alergološkog tipa koje pojedini lijekovi mogu izazvati bilo da se koriste sami ili u kombinacijama.

Aktivnosti ljekarnika u sklopu pružanja skrbi oboljelima

- surađivati i biti potpora liječnicima u postavljanju dijagnoze pružanjem informacija o simptomima koji mogu pomoći u razlikovanju simptoma alergija i njima sličnih bolesti

- poznavanjem simptoma ljekarnicima treba biti jasno je li propisani terapijski režim djelotvoran ili ga treba mijenjati te o tome razgovarati s bolesnikom, osobama koje ih njeguju i liječnikom

- savjetovati bolesnike o tome kako da sami prate simptome i na taj način sami steknu uvid u djelotvornost terapije, o svakoj promjeni simptoma potrebno je otvoreno razgovarati s bolesnikom ili osobama koje ih njeguju

- izrada plana ljekarničke skrbi, u skladu s terapijskim smjernicama, koji omogućuje prepoznavanje mogućih problema u liječenju i praćenje provođenja dogovorenih mjera, što je posebno važno za osobe koje istodobno uzimaju više različitih lijekova

- pri izdavanju lijeka provjeravati nuspojave i interakcije propisanih lijekova i sa sigurnošću utvrditi svaku eventualnu promjenu doza

- razgovarati s bolesnikom ili osobama koje ih njeguju o čestim nuspojavama i potrebi ustrajnosti u terapiji

- obavijestiti bolesnika da se nuspojava lijeka, pa makar ona bila i poznata, mora prijaviti liječniku ili ljekarniku

- pri svakom posjetu provjeriti postoje li problemi s uzimanjem lijeka

- obavijestiti bolesnika u kojem vremenu valja očekivati djelotvornost terapije

- upoznati bolesnika sa simptomima i opasnostima koje nastaju prestankom uzimanja terapije i na taj način spriječiti takvu mogućnost

- poučiti bolesnike i osobe u njihovoj blizini kako reagirati u po život opasnim stanjima.

Još jednom valja naglasiti: ljekarnici su najdostupniji zdravstveni radnici i njihova je uloga u liječenju nezaobilazna i važna. Kako bi mogli pružati odgovornu skrb, važno je obnavljati svoja znanja i biti u tijeku s najnovijim spoznajama o liječenju i terapiji alergijskih bolesti.

Pročitajte cijelu brošuru, materijal su recenzirale: prof. dr. sc. Asja Stipić – Marković i prof. dr. sc. Neda Aberle. Brošura je bila sastavni dio e-tečaja koji je proveden na www.plivamed.net portalu u suradnji s Hrvatskom ljekarničkom komorom.

Uloga ljekarnika u liječenju i terapiji alergija (pdf)