x
x

PCI kod starijih bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom

  Dr. sc. Ivana Jurin, dr. med. specijalist internist, kardiolog

  13.01.2011.

Reperfuzija miokarda pomoću primarne perkutane koronarne intervencije (pPCI) kratkoročno je bolja strategija liječenja nego fibrinoliza kod bolesnika sa STEMI starijih od 75 godina, sugerira novo istraživanje.

PCI kod starijih bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom


Iako je pPCI klinički priznata kao superiorna fibrinolizi, vrijednost ove metode nije etabilirana kod vrlo starih bolesnika.
Bueno i kolege u ispitivanje su uključili  266 bolesnika sa STEMI u dobi od oko 81 godine.

Njih 132 bilo je podvrgnuto pPCI,a 134 fibrinolizi unutar 6 sati od pojave simptoma.

Nakon 30 dana praćenja, stope ukupnog mortaliteta, reinfarkta i cerebrovaskularnog inzulta bile 18.9% u pPCI skupini te 25.4% u skupini koja je liječena fibrinolizom.
I ova studija je potvrdila superiornost pPCi nad fibrinolizom, ovaj put i kod starijih bolesnika.