x
x

Radna terapija za kvalitetniji svakodnevni život pacijenata

  29.01.2023.

Radna terapija se pojavila kao profesija 1917. godine u Sjedinjenim Američkim Državama kada je osnovano Nacionalno društvo za promicanje radne terapije (sada poznato kao American Occupational Therapy Association, AOTA). Ovo društvo je ustanovljeno zbog snažnog iskaza koristi okupacijskih aktivnosti za dobrobit zdravlja ljud. Prva službena viša edukacija radnih terapeuta u Hrvatskoj započinje 1986. godine.

Radna terapija za kvalitetniji svakodnevni život pacijenata

Radna terapija je namijenjena pacijentima čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno ili kombinacijom navedenog.

Djelatnost radne terapije obuhvaća postupke u liječenju psihičkih i fizičkih stanja kroz specifične aktivnosti sa svrhom dosezanja njihove najviše razine funkcije i neovisnosti u svim vidovima svakodnevnog života.

U praksi se pokazalo da su radnim terapeutima korisna dodatna znanstvena istraživanja koja svojim rezultatima omogućuju kvalitetnije provođenje radnoterapijske intervencije, pa se stoga težilo razvijanju okupacijske znanosti.

Okupacija u kontekstu znanosti o okupaciji sasvim sigurno nije samo ono što nazivamo rad (engl. work, labour), već obuhvaća sve aspekte ljudskog aktivnog procesa življenja. Okupacija može biti bilo koja aktivnost za koju osoba ima određeni stupanj interesa, odnosno okupirati se, (čime) ukazuje na ispunjavanje svog vremena nekom aktivnošću.

Okupacijska znanost je mlada interdisciplinarna akademska disciplina koju je 1989. godine ustanovila prof. Elisabeth June Yerxa sa Sveučilišta South California, na kojem je iste godine osnovan prvi doktorski studij iz okupacijske znanosti. U središtu interesa okupacijske znanosti je istraživanje osobina i obrazaca svrhovitih i smislenih aktivnosti kojima se ljudi bave tijekom života, te njihove povezanosti sa zdravljem i dobrobiti pojedinaca, skupina i cijele zajednice.

Radni terapeuti na Klinici za psihijatriju i psihološku medicinu sudjeluju i provode radnoterapijska istraživanja u kliničkoj praksi, kontinuirano se educiraju i uvode stečena znanja u svakodnevni rad na Klinici. Na Klinici se provode i kliničke vježbe za Studij radne terapije na kojima radni terapeut mentorira i koordinira pripravnike prvostupnike radne terapije. Ciljevi rada radnog terapeuta na Klinici su omogućiti što veću samostalnost pacijenta, raditi s pacijentom na usvajanju i čuvanju zdravih navika i sposobnosti, osnažiti ga i usmjeriti k socijalizaciji učenjem raznih vještina koje su mu potrebne za život u zajednici. Uloga radnog terapeuta na Klinici je uspješno vratiti pacijenta na pravi put.

Tihana Beinrauch, Anđela Šuker, Kristina Kain