x
x

Rizik za kardiovaskularne događaje i rak uz JAK inhibitore

  12.11.2022.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) Europske agencije za lijekove preporučilo je mjere za minimizaciju rizika od ozbiljnih nuspojava povezanih s inhibitorima Janus kinaze (JAK inhibitori) koji se primjenjuju u liječenju kroničnih upalnih poremećaja, što uključuje reumatoidni artritis, psorijatični artritis, juvenilni idiopatski artritis, aksijalni spondilartritis, ulcerozni kolitis, atopijski dermatitis i alopeciju areatu. Ove nuspojave uključuju kardiovaskularne događaje, tromboembolije, rak i ozbiljne infekcije.

Rizik za kardiovaskularne događaje i rak uz JAK inhibitore

Na temelju rezultata kliničkog ispitivanja Ytteberg SR i suradnika objavljenom u New England Journal of Medicine u siječnju 2022., dane su preporuke da se JAK inhibitori primjenjuju s oprezom u bolesnika s kardiovaskularnim čimbenicima rizika.

Ova je klinička studija naziva ORAL (Oral Rheumatoid Arthritis Trial) provedena na zahtjev Američke uprave za hranu lijekove (FDA, od engl. Food and Drug Administration), nakon što su tijekom razvoja tofacitiniba u bolesnika zamijećeni porast serumskih lipida te povećana incidencija malignih bolesti, uključujući limfome. Studija ORAL testirala je hipotezu da rizik za velike kardiovaskularne događaje (dalje MACE, od engl. Major Adverse Cardiovascular Events, kompozitni ishod koji uključuje smrt od kardiovaskularnog ishoda, nefatalni moždani udar ili nefatalni srčani udar) ili rak neće biti bar 1,8 puta veći s tofacitinibom (kombinirane doze od 5 i 10 mg dva puta dnevno) u odnosu na TNF inhibitor u uključenoj populaciji ispitanika (stariji od 50 godina s bar jednim čimbenikom kardiovaskularnog rizika). Prvi bolesnik uključen je u ožujku 2014.godine. U veljači 2019. godine, doza tofacitiniba snižena je s 2 x 10 mg na 2 x 5 mg za sve bolesnike nakon preliminarnih podataka koji su upućivali na veći rizik od plućne embolije u bolesnika koji su primali veću dozu tofacitiniba u odnosu na bolesnika koji su primali TNF inhibitor. Dodatno, ukupna smrtnost je bila veća u bolesnika na većoj dozi tofacitiniba u odnosu na one koji su primali nižu dozu ili TNF inhibitor.

Informacije o lijeku za JAK inhibitore koji se primjenjuju u liječenju kroničnih upalnih poremećaja ažurirat će se novim preporukama i upozorenjima. Dodatno, edukacijski materijali za bolesnike i zdravstvene radnike bit će revidirani u skladu s navedenim zaključcima.

Više: e-pharmaca