x
x

COVID-19 i intenzivna skrb, nadoknada tekućine

  mag. sc. Lana Augustinčić, dr. med.

  28.01.2021.

Postoji više otopina koje su od pomoći pacijentima kojima je potrebna intenzivna skrb u slučaju zaraze koronavirusom. U ovoj publikaciji navedene su neke tekućine te potpora vazopresora koji se daju pacijentima u stanju sepse, šoka, te općenito u kritičnom stanju.

COVID-19 i intenzivna skrb, nadoknada tekućine

Liberalna ili konzervativna hidratacija u odraslih i djece sa sepsom ili septičkim šokom

Sepsa i septički šok su životno ugrožavajuće infekcija koje su povezane s visokim morbiditetom i mortalitetom u odraslih i u djece.

Hidratacija je ključna u inicijalnoj terapiji sepse, ali je nejasno da li konzervativna ili liberalna terapija poboljšavaju prognozu u pacijenata sa sepsom. Studije su pokazale da liberalna terapija tekućinom uspoređena s konzervativnom terapijom tekućinom povećava ukupan mortalitet u bolnici u jedinicama intenzivnog liječenja 90 i 137 sati (100 prema 73 na 1000 djece). U ovoj pubilkaciji su navedeni neki od liberalnih pristupa.

Koloidne ili kristaloidne otopine za nadoknadu tekućina u kritičnih bolesnika

Kritični bolesnici gube tekućinu zbog ozbiljnih stanja; infekcije (npr. sepse), traume ili opeklina i hitno trebaju dodatnu tekućinu kako bi se spriječila dehidracija ili otkazivanje bubrega. Koloidne ili kristaloidne otopine se koriste za nadomještanje volumena. Kristaloidne otopine se sastoje od malih molekula, jeftine su, jednostavne za primjenu i daju trenutnu nadoknadu tekućine u intravaskularnom prostoru, ali povećavaju vjerojatnost edema; dok koloidne otopine imaju veće molekule, koštaju više, mogu brže nadoknaditi tekućinu u intravaskularnom prostoru, ali mogu uzrokovati alergijsku reakciju i otkazivanje bubrega.

Puferirane otopine ili 0,9% fiziološka otopina za oživljavanje kritično bolesnih odraslih i djece

Najčešće korištena je 0,9% fiziološka otopina u pacijenata koji zahtijevaju intravensku nadoknadu tekućine. U tu skupinu spadaju pacijenti s diabetičkom ketoacidozom, akutnim pankreatitisom, šokom, akutnom ozljedom, ili prijemom u jedinicu intenzivnog liječenja s multiorganskim zatajivanjem. Primjena puferiranih otopina (Plasma-lyte i Ringerova otopina) neznatno smanjuje smrtnost hospitaliziranih pacijenata (108 vs 109 na 1000 ljudi, dokaz visoke sigurnosti) i može smanjiti akutnu ozljedu bubrega (111 vs 121 na 1000 ljudi, dokaz niske sigurnosti).