x
x

Kompresivne čarape u prevenciji postrombotskog sindroma

  17.07.2023.

Metaanaliza randomiziranih kliničkih ispitivanja sugerira korist nošenja kompresivnih čarapa kao prevenciju nakon preboljele duboke venske tromboze, međutim još su nam uvijek potrebni novi dokazi i nova istraživanja.

Kompresivne čarape u prevenciji postrombotskog sindroma

Posttrombotski sindrom (PTS) je karakteriziran svrbežom kože, oticanjem nogu, promjenom boje i zadebljanjem te ponekad i ulkusima kao kroničnim komplikacijama duboke venske tromboze (DVT), koje se javljaju kod 20% do 50% bolesnika nakon DVT-a. Provedena randomizirana ispitivanja nošenja elastične kompresije za prevenciju PTS-a pokazala su nedosljedne rezultate, a smjernice za praksu preporučuju njihovu rutinsku uporabu kod akutnog DVT-a (Chest 2021; 160:e545.).

Novi sustavni pregledi i metaanaliza provedenih manjih istraživanja donose procjenu učinka nošenja kompresivnih čarapa na prevenciju PTS-a i optimalno trajanje nošenja nakon akutnog DVT-a.

Na temelju podataka 1694 pacijenata iz 7 ispitivanja, združeni rezultati sugeriraju smanjeni rizik za PTS ako se nose kompresivne čarape u usporedbi s „placebo“ čarapama (omjer rizika, 0,73; P=0,05). Nije bilo razlika u rizicima za ponovnu duboku vensku trombozu ili smrtni ishod u skupini s kompresivnim čarapama u odnosu na kontrolnu skupinu. Samo dva ispitivanja procijenila su različito trajanje tretmana kompresijom među 1383 pacijenta. Rezultati nisu pokazali razliku između nošenja kompresivnih čarapa kraće od godinu dana u odnosu na nošenje tijekom 24 mjeseca.

Snaga nalaza metaanalize randomiziranih ispitivanja smanjena je zbog heterogenosti u vrsti kompresijskih čarapa i kontrolnih skupina te zbog ograničenog broja bolesnika u podskupinama. Kompresivne čarape nemaju većih štetnih učinaka osim npr. iritacije kože i zato su izbor mnogih kliničara nakon DVT-a.