x
x

Novo izdanje Medixa: Transplantacija krvotvornih matičnih stanica

  01.04.2023.

Novi broj Medixa donosi pregled novosti na poručju transplantacije krvotvornih perifernih matičnih stanica i pojedinih vrsta transplantacije (autologna, alogenična, CAR-T stanična terapija), potom indikacija za transplantacije, uloge transfuziologa i mikrobiologa te laboratorijske dijagnostike u transplantacijskom postupku. Posebno je istaknuto mjesto transplantacije matičnih stanica/stanične terapije u eri novih lijekova u hematološkim malignim bolestima.

Novo izdanje Medixa: Transplantacija krvotvornih matičnih stanica

Cilj novog izdanja Medixa je upoznati liječnike obiteljske medicine i kliničkih specijalnosti s novostima u transplantacijskoj hematologiji te prikazati osnovni algoritam postupaka obrade, liječenja i praćenja bolesnika.

Tema broja: Autologna i alogenična transplantacija krvotvornih matičnih stanica u liječenju hematoonkoloških bolesti.

Gošće urednice novog broja Medixa su:

prim. dr. sc. Inga Mandac Smoljanović, dr. med.

prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić Kolonić, dr. med.

doc. dr. sc. Delfa Radić Krišto, prim. dr. med.

Zavod za hematologiju KB Merkur, Katedra za internu medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Uvodnik
Inga Mandac Smoljanović, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić Krišto
Puni tekst

Uloga hematopoetskih matičnih stanica u transplantacijskoj medicini
Inga Mandac Smoljanović
Sažetak

Autologna transplantacija krvotvornih matičnih stanica u multiplom mijelomu
Karla Mišura Jakobac, Tihana Duić, Ana Bojanić, Bojana Aćamović Stipinović, Inga Mandac Smoljanović, Slobodanka Ostojić Kolonić, Ljiljana Pomper, Delfa Radić Krišto
Sažetak

Autologna transplantacija krvotvornih perifernih matičnih stanica u liječenju limfoma
Vibor Milunović, Inga Mandac Smoljanović, Marin Kursar, Marko Martinović, Tihana Duić, Dora Dragčević, An Bojanić, Bojana Aćamović Stipinović, Viktor Zatezalo, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić-Krišto
Sažetak

Indikacije za alogeničnu transplantaciju koštane srži u liječenju mijeloidnih neoplazmi
Viktor Zatezalo, Inga Mandac Smoljanović, Ruža Jakovac, Martina Bogeljić Patekar, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić-Krišto
Sažetak

CAR-T stanična terapija – mali dio sadašnjosti i veliki potencijal u budućnosti
Delfa Radić-Krišto, Dora Dragčević
Sažetak  PDF

Uloga transfuziologa u transplantaciji krvotvornih matičnih stanica
Silvana Jurenec
Sažetak

Laboratorijska dijagnostika u transplantaciji krvotvornih perifernih matičnih stanica
Lejla Kurić, Zoran Šiftar, Mirjana Mariana Kardum Paro
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba

U suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom, u svakom izdanju Medixa, u sklopu teme broja pripremljen je test znanja od 70 pitanja, namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe liječnika. Točne odgovore potrebno je označiti u tablici uvezanog umetka zaokruživanjem odgovarajućeg slova (a-d) samo jednog od ponuđenih odgovora za svako od 70 pitanja.

Pozitivno riješene testove (najmanje 60% točnih odgovora) HLK boduje sa 7 bodova. Članovi Hrvatske liječničke komore riješene testove šalju na adresu: Hrvatska liječnička komora, Tuškanova 37, 10000 Zagreb kako je navedeno na preklopnom obrascu u časopisu.

Osim Hrvatske liječničke komore pozitivno riješene testove znanja u Medixu boduje s 5 bodova i Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Pretplatnici iz Kantona Sarajevo, ispunjen test mogu poslati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo, Sprečanska 5/III Lamela C, Malta, 71000 Sarajevo.

Informacije o pretplati na Medix u Bosni i Hercegovini možete dobiti na tel: +387 61 161 393 ili e-poštom: medoptic@medoptic.ba

Rok za predaju testa iz  Medixa br. 155  je 30. travnja 2023.

Odgovore na pitanja možete poslati isključivo na originalnom obrascu za rješavanje testa iz tiskanog izdanja časopisa.