x
x

Cinqaero

Generičko ime:
reslizumab

ATK
R03DX08

Oblici:
Cinqaero Jedna bočica sadrži 100 mg reslizumaba u 10 ml (10 mg/ml).
SPC >>>


Skupina:
monoklonsko protutijelo

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Dodatna terapija u liječenju odraslih bolesnika s teškim oblikom eozinofilne astme.

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003912/human_med_002012.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Additional monitoring  Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za lijek. Upute za prijavljivanje dostupne su na www.halmed.hr.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidGastalAndol PRO
PLIVINE GRUPE PROIZVODA