x
x

DuoResp Spiromax

Generičko ime:
budezonide / formoterol

ATK
R03AK07

Oblici:
DuoResp Spiromax prašak za inhalaciju u prijenosnom inhalatoru 320/9 mikrograma (320 mikrograma budezonida i 9 mikrograma formoterola)
VPC: 245.16 kn
SPC >>> Uputa >>>

DuoResp Spiromax prašak za inhalaciju u prijenosnom inhalatoru 160/4.5 mikrograma (160 mikrograma budezonida i 4,5 mikrograma formoterola)
VPC: 245.16 kn
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
bronhospazam, antiastmatik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

DuoResp Spiromax je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002348/human_med_001749.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita primjena lijeka DuoResp Spiromax?
Pripremljen je plan upravljanja rizikom kako bi se osigurala što sigurnija primjena lijeka DuoResp Spiromax. Na temelju tog plana u sažetak opisa svojstava lijeka kao i u uputu o lijeku za lijek DuoResp Spiromax uključene su sigurnosne informacije, uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se zdravstveni djelatnici i bolesnici trebaju pridržavati.
Dodatne informacije možete pronaći u sažetku plana upravljanja rizikom.

Uputa za uporabu DuorespSpiromaxa.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexAndol PROMaxflu
PLIVINE GRUPE PROIZVODA