x

SPECIJALIZACIJE

x

Trisenox

Generičko ime:
arsenik trioksid

ATK
L01XX27

Oblici:
Trisenox Jedan ml TRISENOXA sadrži 1 mg arsenovog trioksida
SPC >>>

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Napomena

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000388/human_med_001107.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

OGLASI
BisolexIbuxin RapidMaxirino
PLIVINE GRUPE PROIZVODA