x
x

Nadopuna preporuka za kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19

  14.07.2020.

Prema dostupnim novim rezultatima istraživanja učinkovitosti i nuspojava antivirusnih lijekova za liječenje COVID-19, pratimo prethodno objavljene preporuke Hrvatskog Društva za infektivne bolesti HLZ-a.

Nadopuna preporuka za kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19

1. Ne preporučujemo liječenje hidroksiklorokinom i klorokinom bolesnika s COVID-19 osim u kontekstu kliničkog istraživanja

2. Ne preporučujemo kombinirano liječenje hidroksiklorokinom ili klorokinom s azitromicinom osim u kontekstu kliničkog istraživanja

3. Ne preporučujemo liječenje lopinavir/ritonavirom bolesnika s COVID-19 osim u kontekstu kliničkog istraživanja

4. Preporučujemo liječenje bolesnika sa srednje teškom i teškom COVID-19 bolesti (bolesnici koji zahtijevaju suplementaciju kisikom i/ili mehaničku ventilaciju) kortikosteroidima, a nakon 7. dana bolesti i to:
• deksametazon 6 mg u jednoj dozi i.v. ili peroralno u trajanju od 5 do 10 dana
Nije poznato jesu li drugi pripravci kortikosteroida jednako djelotvorni. Doze ekvivalentne 6 mg deksametazona bile bi: prednizon 38 mg, metilprednizolon 32 mg i hidrokortizon 160 mg.

5. Ne preporučujemo primjenu kortikosteroida u oboljelih koji ne zahtijevaju liječenje (suplementaciju) kisikom.

6. U bolesnika s teškom nestabilnom i teškom kritičnom COVID-19 bolesti (MEWS >3) može se primijeniti tocilizumab prema sljedećim kriterijima, a imajući na umu kontraindikacije i praćenje nuspojava i laboratorijskih nalaza prema uputi o lijeku:
• PaO2/FiO2 <300mmHg
• brzo pogoršanje izmjene respiratornih plinova sa ili bez neinvazivne ili invazivne ventilacije 

Preporučuje se doza 8 mg/kg i.v. (maksimalno 800mg/dozi) koja se primjenjuje tijekom jednog sata (dozu tocilizumaba treba modificirati prema nalazima hepatograma i KKS-a uvidom u uputu o lijeku).
Dodatna doza se eventualno primijenjuje nakon 12-24 sata ovisno o kliničkom odgovoru na prvu dozu lijeka. Ostavljamo preporuku da odluku o primjeni tocilizumaba donese stručni konzilij koji se sastoji od najmanje 3 člana, a uključujući infektologa i intenzivista. Mišljenje konzilija se šalje bolničkom
povjerenstvu za lijekove te se tocilizumab može primjeniti kada povjerenstvo zahtjev odobri.
Preporučuje se primijeniti tocilizumab u sklopu kliničkog istraživanja.

7. Ukoliko je dostupan, preporučujemo primjenu remdesivira u hospitaliziranih bolesnika s teškom nestabilnom, ali ne kritičnom COVID-19 bolesti (MEWS 3-4) (1. dan 200 mg i.v., potom 100 mg i.v. dnevno kroz 4 dana) – ukupno trajanje liječenja 5 dana.
8. Ukoliko je dostupan, preporučujemo primjenu remdesivira u hospitaliziranih bolesnika s teškom kritičnom COVID-19 bolesti (MEWS ≥5) kroz 10 dana (1. dan 200 mg i.v., potom 100 mg i.v. dnevno kroz 9 dana).
9. Remdesivir nije ispitan u bolesnika s blagim ili srednje teškim oblikom bolesti, tako da se ne može dati nikakva preporuka za, niti protiv njegove primjene u tih bolesnika.

Pripremili članovi radne skupine Hrvatskog društva za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora (abecednim redom) Josip Begovac, Davorka Dušek, Vladimir Krajinović, Marko Kutleša, Neven Papić, Srđan Roglić, Marija Santini, Goran Tešović, Adriana Vince

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROZipantola PROTECTGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: