x
x

Prikaz bolesnika: kombinacija antidijabetika u mlađeg bolesnika

  mr. sc. Nenad Bićanić, internist - endokrinolog i dijabetolog

  17.10.2013.

U nastavku je prikaz bolesnika s dijabetesom koji je liječen kombinacijom antidijabetika, metforminom i pioglitazonom, uz edukaciju o pravilnoj prehrani i značenju tjelovježbe.

Prikaz bolesnika: kombinacija antidijabetika u mlađeg bolesnika

Radi se o muškarcu, 55-godišnjaku koji zadnje dvije godine ima šećernu bolest. Pacijent ima pozitivnu obiteljsku anamnezu. Otac je bio dijabetičar, umro je u 62 godini od infarkta srca, majka je dijabetičar na inzulinskoj terapiji uz prisutnu arterijsku hipertenziju. Osim dijabetesa naš pacijent ima i druge elemente metaboličkog sindroma-arterijsku hipertenziju, hiperlipidemiju i povećanu tjelesnu masu, indeks tjelesne mase je 33.

Bolesnik ima loše životne navike - puši oko 20 cigareta dnevno, ne kreće se, ne pazi na ishranu.

Zabilježena je loša metabolička kontrola šećerne bolesti (HbA1c 7.5%).

Ispitivanja i dijagnostički postupci nisu pokazali oštećenje ciljnih organa.

Do sada je liječen metforminom, ramiprilom, simvastatinom.

Po zanimanju profesionalni vozač.

Prema prikazanim anamnestičkim podacima i povijesti bolesti, imamo otvorene probleme koje moramo uzeti u obzir prilikom odabira liječenja, a to su :

1. loše životne navike – treba utjecati edukacijom na mijenjanje životnog stila,

2. komorbiditeti – bolja kontrola šećerne bolesti, dugoročno bolja prevencija kardiovaskularnih događaja i oštećenja organa,

3. obiteljska opterećenost – na pozitivnu obiteljsku anamnezu ne možemo utjecati

4. nedavno otkrivena šećerna bolest, a radi se o relativno mladoj osobi

5. slaba kontrola šećerne bolesti - poboljšati kontrolu intenziviranjem terapije

6. vozač - mora sačuvati vozačku dozvolu – spriječiti hipoglikemije

Nastavak liječenja provodi se kombinacijskom dvojnom terapijom metforminom i pioglitazonom, uz provođenje edukacije o pravilnoj prehrani i značenju tjelovježbe.

Zašto primijeniti metformin u ovog bolesnika?

Lijek metformin ima i izvanglikemijsko djelovanje u vidu smanjenja pojavnosti kroničnih komplkacija, ima dobar sigurnosni profil, dobro se podnosi, jednostavno se primjenjuje, a ne smijemo zabovariti niti ekonomski aspekt – njegovu nisku cijenu.

Zašto primijeniti pioglitazon u ovog bolesnika?

Pioglitazon smanjuje inzulinsku rezistenciju, učinkovito smanjuje i kontinuirano regulira glikemiju, smanjuje A1c, poboljšava dijabetičku dislipidemiju, smanjuje rizik nepovoljnih kardiovaskularnih događaja i moguće ga je kombinirati s drugim antidijabetičkim lijekovima.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTAndol PROBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: