x
x
<<< Popis svih stručnih skupova

  Od 19.10.2018. do 20.10.2018.

Palijativna skrb i primarna zdravstvena zaštita

Mjesto: Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zagreb, Rockefellerova 4, Zagrab

Povodom Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi i
stogodišnjice rođenja Cicely Saunders,
uz slogan WHPCA-a:“Palijativna skrb - zato jer sam ja važan

Glavne teme:

  1. Osnovne ideje vodilje u hospicijskoj/palijativnoj skrbi - zašto hospicij kod kuće?
  2. Psihološki pristup palijativnoj skrbi - suosjećanje kao osnova
  3. Specifičnosti pristupa palijativnom bolesniku - najčešći simptomi, sindromi i njihovo zbrinjavanje
  4. Organizacija i provedba palijativne skrbi u domu bolesnika

Organizatotri: HDOO, DNOOM, Sekcija za bol u palijativnoj medicini HLZ-a, Hrvatski centar za palijativnu skrb.

Tehnički organizator: Lipid grupa d.o.o.

info@lipid-grupa.hr

Program kongresa
19. 10. 2018, Petak
8,00-9,00 registracija
Prije podne, velika dvorana,
9,00– 9,30 Otvaranje kongresa: Anica Jušić i Ana Havelka Meštrović, Valentin Pozaić, Ivan Bekavac - HLK, Željko Krznarić - HLZ, Ana Stavljenić Rukavina – Gradska skupština Grada Zagreba
Umjetnički program

Radno presjedništvo 1: Ana Havelka Meštrović, Anica Jušić,Ivan Šklebar
10,00 - 10,30 Anica Jušić: Stogodišnjica rođenja CicelySaunders. Hospicij u kući
10,30 - 11,00 Christine Drummond: Community palliative care in Adelaide, South Australia
11,00 - 11,30 TriciaWilcocks: Sharing the care- working together to achieve a compassionate outcome
11,30 - 12,00 David Oliver: How can we provide care for people with serious neurological diseases, such as ALS, at home?
12,00 - 12,30 Ivan Šklebar: Znanstveni dokazi o činjenici da suosjećanje poboljšava uspjeh liječenja
12,30 - 12,50 Rasprava
12,50 - 13,10 Sponzorirano predavanje
13,10- 14.00 odmor uz radni ručak
Poslije podne, Velika dvorana
Radno predsjedništvo 2: Ana Havelka Meštrović, Zoran Lončar, Biserka Bergman Marković
14,00 -14,20 Milica Katić: Zadaci liječnika obiteljske medicine u provedbi palijativne skrbi u domu bolesnika
14,20-14,40 Rajka Šimunović: Suzbijanje najčešćih simptoma
14,40- 15,00 Biserka Bergman-Marković: Hitna stanja u palijativnoj skrbi
15,00- 15,20 Zoran Lončar: Analgezija kraja života
15,20- 15,40 Rudolf Gregurek: Psihoterapija u zbrinjavanju kraja života
15,40-16,00 Božena Vrabec: Medicinska sestra i umirući
16.00-16.20 Ante Ivančić: Mobilni palijativni timovi
16,20 -16,30 Odmor za kavu
16,30 – 18,00 dvorane C,D, E, O – paralelne sesije
I. 10 minutni referati
Radno predsjedništvo 3: Antun Midžić, Karmen Lončarek
II. Radionice
III. Filmovi o umiranju uz stručnu raspravu;
IV. Prezentacije postera
- Praxis at home hospices, voditelj Christine Drummond
- Leonardo Bukmir : Komunikacija sa terminalnim bolesnikom i njegovom obitelji
- Iskustva s timovima hospicijskih kućnih posjeta: Dom zdravlja Zagreb - Centar; Dom zdravlja Zagreb-Zapad; Istarski domovi zdravlja; Hospicij Marije crucifixe Kozulić, Rijeka; Dom zdravlja Karlovac
- Enteralna prehrana – ekspertni tim KBC Zagreb
20.10.2018, Subota
Prije podne,Velika dvorana
Radno predsjedništvo 4. ( Milica Katić, Dubravka Pezelj Duliba, Zoran Lončar)
9,00- 9,25 Osman Sinanović: Palijativna skrb u Bosni i Hercegovini
9,25-9,50 Nataša Miličević: Zašto nisam zadovoljna postignutim u Srbiji ?
9,50-10,15 Suzana Fehlen: Nezdravstveni dobrovoljci neizostavna karika palijativne skrbi
10,15-10,40 Jasminka Stepan: Mobilnost provođenja palijativne skrbi u pedijatrijskoj onkologiji
10,40-11,05 Dubravka Pezelj-Duliba: Palijativna skrb iz perspektive HZZO-a: jučer,danas, sutra
11,05 -11,30 Sanja Predavec : Strategija razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj
11,30-12,00 Odmor za kavu
12,00-13,30 Rasprava okruglog stola:Kako unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu u cilju održivog razvoja“hospicija u kući“. Voditelj: Vesna Jureša
13,30-14,00
Zaključna deklaracija.
Slogan WHPCA-a za 2019: „Dobrovoljci u srcu palijativne skrbi“
Zatvaranje kongresa

Prijava rada:
Pozivaju se zainteresirani da pošalju sažetak koji sadrži naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku, ime i prezime svih autora (podcrtati izlagača i mail adresu osobe za kontakt) , ustanova. Sažetak može imati od 500 do 1000 riječi. Sažetke će znanstveno-stručni odbor odabrati za 10 minutno izlaganje ili poster o čemu će osoba za kontakt biti obavještena najkasnije do 29.9.2018 .
Sažetak poslati do 22 rujna 2018. na adresu: palijativa@gmail.com

OGLASI
GastalIbuxin RapidMaxflu
OGLAS
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: